Pozew o alimenty dla rodzica od dziecka wzór

Pozew o alimenty dla rodzica od dziecka

Pozew o alimenty dla rodzica od dziecka. Wiele osób zastanawia się i dopytuje jak napisać pozew o alimenty do sądu. Poniżej umieszczamy jeden ze wzorów pozwu o alimenty. W przypadku poniżej o zasądzenie alimentów od dziecka dla rodzica

[1] Białystok, dn. 07.08.2009 r.

[2] Sąd Rejonowy

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Białymstoku

 

 

[3] Wartość przedmiotu sporu: 6000 zł

 

 

[4] Powódka: Barbara Zając, matka,

12-723 Białystok, ul. Krótka 54 m. 11

[5] Pozwany: Marek Zając, syn,

19-321 Białystok, ul. Polna 39 m. 6

 

[6] Pozew

o alimenty

 

[7] Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  1. I.            [8] zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na moją rzecz od pozwanego Marka Zająca, [9] w wysokości 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatnych z góry do dnia 5 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki z terminem płatności, do rąk powódki Barbary Zając, poczynając od dnia 05.08.2009 r.,
  1. II.            [10] zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu, poprzez zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów powódce, w kwocie 300 zł (trzysta złotych) za miesiąc, przekazywanych z góry do dnia 5 każdego miesiąca, plus ustawowe odsetki w wypadku niedotrzymania terminu płatności, do rąk Barbary Zając,
  1. III.            [11] rozstrzygnięcie sprawy także w przypadku nieobecności powoda,
  1. IV.            [12] zasądzenie na rzecz powódki od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

[13] Uzasadnienie

Od kiedy z naszego związku małżeńskiego narodziło się dziecko – zawsze z mężem (Władysławem Zającem) dokładaliśmy wszelkich starań w celu utrzymania i wychowania naszego syna Marka Zająca, do czasu uzyskania przez niego samodzielności życiowej.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia Marka Zająca.

Nasz trud polegał na dążeniu do tego, aby pozwany osiągnął jak najwyższy poziom wykształcenia, zgodny z jego zainteresowaniami i w rezultacie tego mógł zdobyć dobrze płatną pracę i tym samym utrzymać siebie i swoją przyszłą rodzinę na godnym poziomie życia.

I tak rzeczywiście się stało. Marek ukończył studia wyższe i dodatkowo zrobił doktorat. Obecnie jest pracownikiem naukowym na wyższej państwowej uczelni.

Dowód: przesłuchanie stron.

Dnia 1 stycznia 2009 r. mój mąż zginął w wypadku drogowym. Od tej pory musiałam sobie radzić sama. Wprawdzie dochody uzyskiwane ze stosunku pracy wystarczały na pokrycie rachunków i skromne wyżywienie, ale do czasu.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu Władysława Zająca.

Od kwietnia 2009 r. skrócono mi wymiar czasu pracy do połowy etatu. Spowodowane to było spadkiem zbytu wyrobów wytwarzanych przez nasz zakład, bowiem jestem pracownikiem fizycznym w przedsiębiorstwie produkującym zabawki. W efekcie moja sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła.

Zwracałam się wiele razy z prośbami do syna o udzielenie pomocy finansowej, do póki nie poprawi się moja sytuacja materialna. Jednakże nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Wręcz przeciwnie, syn stwierdził, że nie będzie dokładał się do mojego utrzymania i żebym szukała gdzie indziej pomocy.

Dowód: 1. potwierdzenie nadania listu poleconego, z prośbą o pomoc,

2. zeznania świadka Zbigniewa Mazurka, 12-723 Białystok, ul. Krótka 54 m. 10;

o którego wezwanie wnosi się.

W tym momencie moje zarobki plasują się na poziomie połowy minimalnej krajowej płacy.

Dowód: zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu powódki.

Ponadto, nadmieniam iż zwróciłam się z prośbą do organów pomocy społecznej w Białymstoku. W wyniku tego otrzymałam trzymiesięczną zapomogę w wysokości 200 zł.

Dowód: decyzja w sprawie przyznania okresowego świadczenia z pomocy społecznej.

Z tego co mi wiadomo – Marek Zając osiąga dochody w wysokości 6000 zł miesięcznie. Zasądzenie alimentów w żądanej przeze mnie kwocie jest proporcjonalne do jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Nie będzie zatem stanowić nadmiernego uszczerbku dla utrzymania jego samego.

Dowód: zaświadczenie Marka Zająca o wysokości dochodu , o którego dostarczenie od

pracodawcy, wnosi się przez pozwanego.

Mając na uwadze powyższe, fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego został uwiarygodniony, zatem wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zasadny oraz samo żądanie alimentów w pełni zasługuje na uwzględnienie.

[14] Barbara Zając

 

[15] Załączniki:

1. odpis pozwu i załączników,

2. odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego,

3. odpis skrócony aktu zgonu Władysława Zająca,

4. potwierdzenie nadania listu poleconego,

5. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu powódki,

6. decyzja ws. przyznania okresowego świadczenia z pomocy społecznej,

7. zaświadczenie o wysokości dochodu Marka Zająca.

Pozew o alimenty dla rodzica od dziecka został opracowany i udostępniony dzięki uprzejmości P. PiotraWasiluka – PraktycznePrawo.pl

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *