Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – podstawowe informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – podstawowe informacje. Nowy okres zasiłkowy coraz bliżej, a co za tym idzie czas składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dlatego też – dla przypomnienia samotnym rodzicom w artykule zostaną poruszone podstawowe zagadnienia na ten temat.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobą uprawnioną jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą one być zasądzone na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna. Za bezskuteczną egzekucję uważa się taką egzekucję, która spowodowała, iż w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zasądzonych alimentów. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Komornik wystawiając zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji, bierze pod uwagę zarówno zaległe jak i bieżące zobowiązania alimentacyjne.

Komu i do jakiego wieku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego??

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli dziecko jest starsze i uczy się w szkole lub w szkole wyższej – może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 25 roku życia. Przy czym – jeszcze raz podkreślimy – warunkiem niezbędnym jest dalsza nauka po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Czy rodzic dziecka które wychowuje musi być osobą samotną??

Według ustawy prawo do świadczenia z FA na dziecko, które ma zasądzone alimenty jest niezależne od stanu cywilnego rodzica. Prawo do świadczenia z FA przysługuje na dzieci wychowywane zarówno przez samotnego rodzica, jak i przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. Rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – Jakie jest kryterium dochodowe??

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Jakie dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu rodziny?

Ustalając prawo do świadczenia z FA na dany okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny z poprzedniego roku. Czyli w okresie zasiłkowym 2018/2019 będzie to rok 2017. W okresie zasiłkowym 2019/2020 będzie to rok 2018 i tak dalej. Na dochód ten składają się następujące składniki:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  a) formie opłacanego podatku,

  b) wysokości przychodu,

  c) stawce podatku,

  d) wysokości opłaconego podatku

  – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów

W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – jak oblicza się dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z niego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu 2014 roku. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2017 zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS-u we wrześniu 2018 roku. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy. Nastepnie liczbę miesięcy w roku (12), a następnie przez liczbę członków rodziny.

Jak duże świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogę otrzymać??

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego??

 W urzędzie gminy/miasta w odpowiedniej komórce zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Zwykle Fundusz Alimentacyjny jest połączony ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami wychowawczymi. W niektórych gminach Fundusz Alimentacyjny realizowany jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *