Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi być na piśmie?

wypowiedzenie umowy o pracę
wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli i uchodzi za podstawowy sposób rozwiązania stosunku pracy, łączącego zainteresowane strony. Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu? Szczególnie gdy jest się samotną matką. Kiedy należy je stosować?

Sposoby rozwiązywania umów o pracę zostały szczegółowo uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę dopuszczalne jest przy umowie zawartej na czas nieokreślony, próbny i określony. W ostatnim przypadku konieczne jest jednak, by umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że strony w treści podpisywanego dokumentu, przewidziały dopuszczalność zastosowania takiego rozwiązania wcześniej.

Wypowiedzenie umowy o pracę – forma

Wypowiedzenie umowy o pracę musi odbyć się w określonej formie. Ważne jest też, by zarówno pracodawca, jak i pracownik wiedzieli, jakie są skutki doręczenia takiego oświadczenia woli, gdyż obie strony mogą właśnie w taki sposób rozwiązać wiążącą ich umowę o pracę. Polecamy artykuł: Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak to zrobić?.

Wypowiedzenie umowy o pracę – Koniecznie na piśmie

Pytanie zawarte w tytule artykułu jest bardzo istotne, gdyż nie każdy zainteresowany pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę powinno odbyć się na piśmie. Jeżeli na taki sposób rozstania się z pracownikiem decyduje się pracodawca, to musi on pamiętać o konieczności wskazania powodów, uzasadniających wypowiedzenie (przy umowie na czas nieokreślony). Niezbędne jest też umieszczenie pouczenia, o przysługującemu zatrudnionemu prawie do odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – przyczyny

Od konieczności wskazywania przyczyn złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, zwolniony jest pracownik. Trzeba jednak pamiętać, że osoba zapominająca o formie pisemnej nie musi mieć na uwadze przepisów Kodeksu cywilnego (dokładnie art. 73 i 75), gdyż niedopełnienie tej formalności nie sprawia, że czynność jest nieważna. Wówczas jednak ważne jest określenie chwili, w której wypowiedzenie zostało złożone skutecznie. Czytaj także: Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?.

Wypowiedzenie umowy o pracę – Strona powinna móc zapoznać się z treścią

Niezależnie od tego, czy mowa o pracowniku, czy pracodawcy, ważne jest, by strona otrzymująca wypowiedzenie, mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że nie musi ona np. przyjąć przygotowanego pisma. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca uznaje, że możliwe jest doręczenie pisma adresatowi na dwa sposoby. Pierwszy to sposób bezpośredni – do rąk adresata, drugi to pośredni – np. przez doręczenie pisma domownikowi adresata.

Osoba decydująca się na pierwsze rozwiązanie musi pamiętać, że zarówno pracodawca, jak i pracownik nie mają obowiązku podpisać otrzymanego pisma. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest zapewnić sobie świadka, mogącego potwierdzić, że pracownik lub pracodawca wręczał pismo drugiej stronie.

Wypowiedzenie umowy o pracę – Zgoda nie jest potrzebna

Ponieważ wypowiedzenie umowy to czynność jednostronna, nie jest konieczne jego przyjęcie przez stronę, której jest ono wręczane. Takie stanowisko potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 41/96). W praktyce oznacza to, że odmowa przyjęcia wypowiedzenia i tak nie przekreśla skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę.

Gdy strona zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o pracę w sposób pośredni, również może zdobyć pewność, że adresat miał możliwość zapoznać się z treścią pisma. Jest to możliwe, gdyż wystarczy wysłać np. list polecony za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób nadawca przesyłki otrzyma zwrotne potwierdzenie listu, jeżeli ten zostanie dostarczony. Patrz artykuł: Okres wypowiedzenia umowy o pracę.

A może wypowiedzenie wysłane pocztą elektroniczną?

Rozwójinternetu spowodował, że coraz częściej zainteresowane podmioty kontaktują się za pomocą maili. Należy zauważyć, że wypowiedzenie umowy o pracę wysłane taką drogą można uznać za skuteczne, ale nie oznacza to, że zachowana została forma pisemna. W praktyce zatem adresat ma możliwość zaskarżyć otrzymane w ten sposób wypowiedzenie.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest wysłanie wypowiedzenia opatrzonego podpisem elektronicznym. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne i – co ważne – spełnia wymóg formy pisemnej.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *